Home > Styrofoam > 1" - 7" Styrofoam Balls (EPS)
Sort By:
Page of 1
Styrofoam Round Spheres Balls - 5" Styrofoam Round Spheres Balls - 1.5" (12-pack) Styrofoam Round Spheres Balls - 2" (12-pack)
Styrofoam Round Spheres Balls - 2.5" (12-pack) Styrofoam Round Spheres Balls - 1" (24-pack) Styrofoam Round Spheres Balls - 3" (12-pack)
Styrofoam Round Spheres Balls - 4" (12-pack) EPS Polystyrene StyroFoam Foam Round Globe Sphere Balls Crafts BULK EPS Polystyrene StyroFoam Foam Round Globe Sphere Balls Crafts BULK - 7"
Type 1: 1": 480-Count (12 packs of 40)
Type 2: 1.5": 300-Count (12 packs of 25)
Type 3: 2": 96-Count (12 packs of 8)
Type 4: 3": 36-Count (12 packs of 3)
Type 5: 4": 24-Count (12 packs of 2)
Type 6: 5": 12-Count (12 packs of 1)
7": 6-Count (6 packs of 1)
EPS Polystyrene StyroFoam Foam Round Globe Sphere Balls Crafts BULK - 6"
6": 12-Count (12 packs of 1)